Reklamacije

Reklamacije

Kupac može da izjavi reklamaciju na osnovu članova 52., 54., i 81. Zakona o zaštiti potrošača, radi ostvarivanja prava po osnovu saobraznosti, garancije, pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.

Cene proizvoda na sajtu DOBAR IZBOR iskazane su u dinarima pri čemu je PDV uračunat u cenu.

Koristimo sve svoje resurse kako bi artikli na ovom sajtu bili prikazani sa odgovarajućom specifikacijom, fotografijama i cenama. Nažalost, ne mozemo garantovati da su sve navedene informacije o artiklima kao i fotografije artikala na našem sajtu u potpunosti ispravne.

Kupac izjavljuje/ulaže reklamaciju:

u maloprodajnom objektu DOBAR IZBOR na adresi Pasternakova 4, Novi Beograd ukoliko je kupovina proizvoda izvršena u radnji pozivom na broj telefona naše službe reklamacija +381 (64) 6473335.
Ukoliko želite da proverite status Vaše reklamacije to možete učiniti pozivom na broj telefona naše službe reklamacija +381 (64) 6473335.

Prodavac je dužan da na prodajnom mestu vidno istakne obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacija, kao i da obezbedi prisustvo lica ovlašćenog za prijem reklamacija u toku radnog vremena. Nakon toga, sledi potvrda prijema reklamacije elektronskim putem gde se kupcu saopštava broj pod kojim je njegova reklamacija zavedena u evidenciji primljenih reklamacija. Takođe, prodavac je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija i da je čuva najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacija potrošaca. Bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošacu na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu od dana podnošenja reklamacije. Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je resiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, sto je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Obaveza potrošača jeste da prilikom izjavljivanja reklamacije priloži račun, kopiju računa, ugovor o prodaji na daljinu ili bilo koji drugi dokaz o kupovini. Iako Zakon ne predviđa obavezu da potrošač nije u obavezi da čuva originalnu ambalažu ali je naša preporuka da ambalažu sačuvate radi obezbeđenja proizvoda, a u smislu sigurnijeg transporta u ovlašćeni servis. Kupac gubi pravo na reklamaciju u slučaju nestručne instalacije, neadekvatnog rukovanja proizvodom i njegovim korišćenjem, koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke od strane neovlašćenih lica.

Korpa
Prodavnica
0 items Korpa